ادویه

12,900 تومان

سماق گلها 80 گرم

سماق گلها 80 گرم

5,900 تومان

پودر نعناع گلها 60 گرم

پودر نعناع گلها 60 گرم

10,800 تومان

کنجد خام گلها 80 گرم

کنجد خام گلها 80 گرم

17,200 تومان

ادویه کاری سبزان 100 گرم

ادویه کاری سبزان 100 گرم

14,100 تومان

فلفل سیاه ساییده نشده قوطی گلها 60 گرم

فلفل سیاه ساییده نشده قوطی گلها 60 گرم

18,500 تومان

فلفل سیاه قوطی گلها 90 گرم

فلفل سیاه قوطی گلها 90 گرم

5,500 تومان

پودر فلفل پاپریکا قوطی گلها 50 گرم

پودر فلفل پاپریکا قوطی گلها 50 گرم

5,900 تومان

ادویه ماست و خیار گلستان 50 گرم

ادویه ماست و خیار گلستان 50 گرم

7,500 تومان

ادویه کاری گلستان 75 گرم

ادویه کاری گلستان 75 گرم

10,800 تومان

چوب دارچین گلها 40 گرم

چوب دارچین گلها 40 گرم

54,000 تومان

پودر موسیر سبزان 120 گرم

پودر موسیر سبزان 120 گرم

12,000 تومان

پودر زردچوبه سبزان 120 گرم

پودر زردچوبه سبزان 120 گرم

17,700 تومان

زیره سبز ساءیده نشده گلها 70 گرم

زیره سبز ساءیده نشده گلها 70 گرم

13,500 تومان

پودر زنجبیل برتر 75 گرم

پودر زنجبیل برتر 75 گرم

19,900 تومان

پودر آویشن برتر 50 گرم

پودر آویشن برتر 50 گرم

2,720 تومان

پودر نعنا خشک صیتی 40 گرم

پودر نعنا خشک صیتی 40 گرم

9,110 تومان

پودر زردچوبه قوطی گلها 90 گرم

پودر زردچوبه قوطی گلها 90 گرم

11,100 تومان

ادویه سلفونی گلها 80 گرم

ادویه سلفونی گلها 80 گرم

12,650 تومان

زیره سبز سلفونی گلها 50 گرم

زیره سبز سلفونی گلها 50 گرم