حبوبات ، غلات و سویا

37,500 تومان

لوبیا چیتی دشت صبیح 900 گرم

لوبیا چیتی دشت صبیح 900 گرم

32,100 تومان

لوبیا سفید دشت صبیح 900 گرم

لوبیا سفید دشت صبیح 900 گرم

28,600 تومان

نخود لوبیا دشت صبیح 900 گرم

نخود لوبیا دشت صبیح 900 گرم

29,500 تومان

عدس درجه 1 همگل 900گرم

عدس درجه 1 همگل 900گرم

40,000 تومان

لوبیا قرمز جگری سبلان 900 گرم

لوبیا قرمز جگری سبلان 900 گرم

7,200 تومان

سویا پروتئین خشکپاک 700 گرم

سویا پروتئین خشکپاک 900 گرم

33,800 تومان

لپه دشت صبیح 900 گرم

لپه دشت صبیح 900 گرم

29,800 تومان

عدس درجه یک دشت صبیح 900 گرم

عدس درجه یک دشت صبیح 900 گرم

10,600 تومان

آجیل سویا خشکپاک 300 گرم

آجیل سویا خشکپاک 300 گرم

30,000 تومان

نخود سبلان 900 گرم

نخود سبلان 900 گرم

19,500 تومان

نخود دشت صبیح 900 گرم

نخود دشت صبیح 900 گرم

40,000 تومان

لوبیا چیتی گلچین سبلان 900 گرم

لوبیا چیتی گلچین سبلان 900 گرم

39,900 تومان

لپه درجه 1 سبلان 900 گرم

لپه درجه 1 سبلان 900 گرم

11,900 تومان

بلغور گندم سبلان 750 گرم

بلغور گندم سبلان 750 گرم

15,000 تومان

کشمش پلوئی سبلان 300 گرم

کشمش پلوئی سبلان 300 گرم

3,950 تومان

سویا پروتئین خشکپاک 300 گرم

سویا پروتئین خشکپاک 300 گرم

17,000 تومان

کشمش پلوئی گلها 150 گرم

کشمش پلوئی گلها 150 گرم

14,000 تومان

کنجد تن تنانی 180 گرم

کنجد تن تنانی 180 گرم

16,300 تومان

نخودچی شور خشکپاک 400 گرم

نخودچی شور خشکپاک 400 گرم

13,600 تومان

گندم پوست کنده گلها 900 گرم

گندم پوست کنده گلها 900 گرم

3,950 تومان

پروتئین سویا رشد 200 گرم

پروتئین سویا رشد 200 گرم

7,290 تومان

پروتئین سویا ترخینه 300 گرم

پروتئین سویا ترخینه 300 گرم

5,040 تومان

گرانول سیب زمینی آذر پوره 100 گرم

گرانول سیب زمینی آذر پوره 100 گرم

25,500 تومان

لوبیا چیتی گلزار 900 گرم

لوبیا چیتی گلزار 900 گرم