حلوا شکری و ارده

15,000 تومان

حلوا شکری معمولی نیاکان 250 گرم

حلوا شکری معمولی نیاکان 250 گرم

6,000 تومان

حلوا شکری معمولی نیاکان 90 گرم

حلوا شکری معمولی نیاکان 90 گرم

2,850 تومان

حلوا شکری بیسفود 50 گرم

حلوا شکری بیسفود 50 گرم

2,850 تومان

حلوا ارده شکری بیسفود 50 گرم

حلوا ارده شکری بیسفود 50 گرم

2,600 تومان

حلوا ارده شکری تکسان 50 گرم

حلوا ارده شکری تکسان 50 گرم

50,000 تومان

حلوا شکری تزیین پسته نیاکان 800 گرم

حلوا شکری تزیین پسته نیاکان 800 گرم

24,000 تومان

ارده شکلاتی تن تنائی 300 گرم

ارده شکلاتی تن تنائی 300 گرم

6,000 تومان

سمنوی مهر انگیز آنا 300 گرم

سمنوی مهر انگیز آنا 300 گرم

19,000 تومان

ارده کرم پسته ای تکسان 180 گرم

ارده کرم پسته ای تکسان 180 گرم

18,000 تومان

کرم ارده فندوق و کنجد تکسان 180 گرم

کرم ارده فندوق و کنجد تکسان 180 گرم

25,000 تومان

کرم ارده کنجد تکسان 330 گرم

کرم ارده کنجد تکسان 330 گرم

24,200 تومان

کرم ارده کنجد تکسان 350 گرم

کرم ارده کنجد تکسان 350 گرم

43,000 تومان

حلوا شکری ساده نیاکان 800 گرم

حلوا شکری ساده نیاکان 800 گرم

20,500 تومان

حلوا شکری تزیین پسته نیاکان 250 گرم

حلوا شکری تزیین پسته نیاکان 250 گرم

21,500 تومان

حلوا ارده بیسفود 250 گرم

حلوا ارده بیسفود 250 گرم

22,300 تومان

ارده شکلاتی لیوانی ترنگ 300 گرم

ارده شکلاتی لیوانی ترنگ 300 گرم

23,300 تومان

ارده شکلات شیری ترنگ 300 گرم

ارده شکلات شیری ترنگ 300 گرم

14,500 تومان

ارده کرم تکسان 180 گرم

ارده کرم تکسان 180 گرم

45,000 تومان

حلوا شکری تزئین کنجد نیاکان 800 گرم

حلوا شکری تزئین کنجد نیاکان 800 گرم