خشکبار

37,000 تومان

کشمش سبز خشکپاک 450 گرم

کشمش سبز خشکپاک 450 گرم

21,500 19,900 تومان

کشمش سبز قلمی برتر 250 گرم

کشمش سبز قلمی برتر 250 گرم

39,000 تومان

زرشک خشکپاک 250 گرم

زرشک خشکپاک 250 گرم

33,900 تومان

قیسی درجه 1 خشکپاک 380 گرم

قیسی درجه 1 خشکپاک 380 گرم

23,300 تومان

کشمش پلویی خشکپاک 350 گرم

کشمش پلویی خشکپاک 350 گرم

26,000 تومان

آلوبخارا خشکپاک 400 گرم

آلوبخارا خشکپاک 400 گرم

14,900 تومان

خلال بادام اعلاء گلها 30 گرم

خلال بادام اعلاء گلها 30 گرم

29,000 تومان

لیمو عمانی خشکپاک 150 گرم

لیمو عمانی خشکپاک 150 گرم

14,000 تومان

کنجد تن تنائی 180 گرم

کنجد تن تنائی 180 گرم

9,500 تومان

جو بلغور خشکپاک 900 گرم

جو بلغور خشکپاک 900 گرم

23,000 تومان

کنجد خام خشکپاک 300 گرم

کنجد خام خشکپاک 300 گرم

27,500 تومان

خرما مضافتی پارسان 550 گرم

خرما مضافتی پارسان 550 گرم

9,000 تومان

سویا آجیلی خشکپاک 300 گرم

سویا آجیلی خشکپاک 300 گرم

32,900 تومان

کشمش پلوئی برتر 450 گرم

کشمش پلوئی برتر 450 گرم

25,000 تومان

آلوچه زرد خشکپاک 450 گرم

آلوچه زرد خشکپاک 350 گرم

28,500 تومان

قیسی درجه 1 وکیوم برتر 300 گرم

قیسی درجه 1 وکیوم برتر 300 گرم

39,800 تومان

قیسی درجه 1برتر 450 گرم

قیسی درجه 1برتر 450 گرم

29,500 تومان

برگه زردآلو برتر 450 گرم

برگه زردآلو برتر 450 گرم

42,400 تومان

برگه زردآلو خشکپاک 450 گرم

برگه زردآلو خشکپاک 450 گرم

31,000 تومان

رطب مضافتی بم دیماس 600 گرم

رطب مضافتی بم دیماس 600 گرم

31,000 تومان

خرما مضافتی پارسان 620 گرم

خرما مضافتی پارسان 620 گرم

8,000 تومان

گندم پوست کنده برتر 900 گرم

گندم پوست کنده برتر 900 گرم

9,500 تومان

گندم پوست کنده خشکپاک 900 گرم

گندم پوست کنده خشکپاک 900 گرم

11,900 تومان

گندم پوست کنده سبلان 900 گرم

گندم پوست کنده سبلان 900 گرم