خیارشور ، ترشی و زیتون

14,500 تومان

ترشی سیر گل مجید 750 گرم

ترشی سیر گل مجید 750 گرم

9,800 تومان

زیتون پرورده چیکا 100 گرم

زیتون پرورده چیکا 100 گرم

17,500 تومان

خیارشور ممتاز شیشه ای دلوسه 750 گرم

خیارشور ممتاز شیشه ای دلوسه 750 گرم

10,500 تومان

شور مخلوط شیشه ای بدر 630 گرم

شور مخلوط شیشه ای بدر 630 گرم

7,600 تومان

ترشی شور مخلوط مجید 750 گرم

ترشی شور مخلوط مجید 750 گرم

20,900 تومان

کنسرو برگ مو شیشه اروم آدا 1000 گرم

کنسرو برگ مو شیشه اروم آدا 1000 گرم

20,900 تومان

ترشی سیر شیشه بدر 650 گرم

ترشی سیر شیشه بدر 650 گرم

15,950 تومان

ترشی انگور اروم آدا 700 گرم

ترشی انگور اروم آدا 700 گرم

15,500 تومان

ترشی فلفل سبز شیشه بدر 570 گرم

ترشی فلفل سبز شیشه بدر 570 گرم

14,900 تومان

شور بامیه شیشه بدر 590 گرم

شور بامیه شیشه بدر 590 گرم

12,900 تومان

ترشی فلفل هالوپینو شیشه بدر 600 گرم

ترشی فلفل هالوپینو شیشه بدر 600 گرم

16,900 تومان

ترشی سس انبه بدر 630 گرم

ترشی سس انبه بدر 630 گرم

16,500 تومان

زیتون پرورده گردو و بادمجان بدر 630 گرم

زیتون پرورده گردو و بادمجان بدر 630 گرم

9,900 تومان

ترشی کلم قرمزشیشه بدر 630 گرم

ترشی کلم قرمزشیشه بدر 630 گرم

17,900 تومان

ترشی بالزامیک بدر 630 گرم

ترشی بالزامیک بدر 630 گرم

14,900 تومان

ترشی سالسا شیشه بدر 640 گرم

ترشی سالسا شیشه بدر 640 گرم

10,900 تومان

ترشی بادمجان کبابی شیشه بدر 650 گرم

ترشی بادمجان کبابی شیشه بدر 650 گرم

10,900 تومان

ترشی نازخاتون بدر 630 گرم

ترشی نازخاتون بدر 630 گرم

12,500 تومان

شور مخلوط شیشه اروم آدا 700 گرم

شور مخلوط شیشه اروم آدا 700 گرم

9,900 تومان

ترشی مخلوط شیشه طراوت 570 گرم

ترشی مخلوط شیشه طراوت 570 گرم

12,500 تومان

ترشی مخلوط کلم قرمز شیشه اروم آدا 700 گرم

ترشی مخلوط کلم قرمز شیشه اروم آدا 700 گرم

11,500 تومان

ترشی مخلوط شیشه بدر 630 گرم

ترشی مخلوط شیشه بدر 630 گرم

19,900 تومان

ترشی اسپانیایی شیشه بدر 650

ترشی اسپانیایی شیشه بدر 650

22,500 تومان

ترشی پرورده زیتون و بادمجان شیشه بدر 610 گرم

ترشی پرورده زیتون و بادمجان شیشه بدر 610 گرم