دسرها و شیرینی پزی

21,300 تومان

پودر کیک توت فرنگی زر ماکارون 500 گرم

پودر کیک توت فرنگی زر ماکارون 500 گرم

21,300 تومان

پودر کیک وانیلی زر ماکارون 500 گرم

پودر کیک وانیلی زر ماکارون 500 گرم

6,800 تومان

جوش شیرین گلها 150 گرم

جوش شیرین گلها 150 گرم

3,000 تومان

دسر شیری شکلاتی پگاه 200 سی سی

دسر نوشیدنی دنت 6 عددی

3,000 تومان

دسر نوشیدنی توت فرنگی دومینو 200 سی سی

دسر نوشیدنی توت فرنگی دومینو 200 سی سی

18,000 تومان

دسر نوشیدنی دنت 6 عددی

دسر نوشیدنی دنت 6 عددی

3,000 تومان

دسر نوشیدنی موز دومینو 200 سی سی

دسر نوشیدنی موز دومینو 200 سی سی

6,800 تومان

بیکینگ پودر گلها 80 گرم

بیکینگ پودر گلها 80 گرم

35,000 تومان

چیز کیک شکلاتی شارلوت 800 گرم

چیز کیک شکلاتی شارلوت 800 گرم

35,000 تومان

دسر ترامیسو شارلوت 800 گرم

دسر ترامیسو شارلوت 800 گرم

7,500 تومان

دسر تیرامیسو شارلوت 160 گرم

دسر تیرامیسو شارلوت 160 گرم

7,500 تومان

دسر چیز کیک شکلاتی شارلوت 160 گرم

دسر چیز کیک شکلاتی شارلوت 160 گرم

19,000 تومان

دسر چیز کیک شکلاتی شارلوت 620 گرم

دسر چیز کیک شکلاتی شارلوت 620 گرم

19,000 تومان

دسر کرم کارامل شارلوت 620 گرم

دسر کرم کارامل شارلوت 620 گرم

35,000 تومان

دسر کرم کارامل شارلوت 900 گرم

دسر کرم کارامل شارلوت 900 گرم

31,200 تومان

ارده ممتاز تن تنائی 400 گرم

ارده ممتاز تن تنائی 400 گرم

53,600 تومان

ارده ممتاز تن تنائی 700 گرم

ارده ممتاز تن تنائی 700 گرم

18,000 تومان

ارده کرم کاکائو تکسان 180 گرم

ارده کرم کاکائو تکسان 180 گرم

29,250 تومان

حلوا ارده ممتاز تن تنائی 500 گرم

حلوا ارده ممتاز تن تنائی 500 گرم

44,850 تومان

حلوا ارده ممتاز تن تنائی 800 گرم

حلوا ارده ممتاز تن تنائی 800 گرم

18,500 تومان

حلوا شکری ساده تکسان 1000 گرم

حلوا شکری ساده تکسان 1000 گرم

15,400 تومان

حلوا شکری ساده تکسان 250 گرم

حلوا شکری ساده تکسان 250 گرم

20,500 تومان

سس شکلات سوربن کاله 500 گرم

سس شکلات سوربن کاله 500 گرم