دسر های لبنی و غیره

3,000 تومان

دسر شیری شکلاتی پگاه 200 سی سی

دسر نوشیدنی دنت 6 عددی

3,000 تومان

دسر نوشیدنی توت فرنگی دومینو 200 سی سی

دسر نوشیدنی توت فرنگی دومینو 200 سی سی

18,000 تومان

دسر نوشیدنی دنت 6 عددی

دسر نوشیدنی دنت 6 عددی

3,000 تومان

دسر نوشیدنی موز دومینو 200 سی سی

دسر نوشیدنی موز دومینو 200 سی سی

35,000 تومان

چیز کیک شکلاتی شارلوت 800 گرم

چیز کیک شکلاتی شارلوت 800 گرم

35,000 تومان

دسر ترامیسو شارلوت 800 گرم

دسر ترامیسو شارلوت 800 گرم

7,500 تومان

دسر تیرامیسو شارلوت 160 گرم

دسر تیرامیسو شارلوت 160 گرم

7,500 تومان

دسر چیز کیک شکلاتی شارلوت 160 گرم

دسر چیز کیک شکلاتی شارلوت 160 گرم

19,000 تومان

دسر چیز کیک شکلاتی شارلوت 620 گرم

دسر چیز کیک شکلاتی شارلوت 620 گرم

19,000 تومان

دسر کرم کارامل شارلوت 620 گرم

دسر کرم کارامل شارلوت 620 گرم

35,000 تومان

دسر کرم کارامل شارلوت 900 گرم

دسر کرم کارامل شارلوت 900 گرم

31,200 تومان

ارده ممتاز تن تنائی 400 گرم

ارده ممتاز تن تنائی 400 گرم

53,600 تومان

ارده ممتاز تن تنائی 700 گرم

ارده ممتاز تن تنائی 700 گرم

18,000 تومان

ارده کرم کاکائو تکسان 180 گرم

ارده کرم کاکائو تکسان 180 گرم

29,250 تومان

حلوا ارده ممتاز تن تنائی 500 گرم

حلوا ارده ممتاز تن تنائی 500 گرم

44,850 تومان

حلوا ارده ممتاز تن تنائی 800 گرم

حلوا ارده ممتاز تن تنائی 800 گرم

18,500 تومان

حلوا شکری ساده تکسان 1000 گرم

حلوا شکری ساده تکسان 1000 گرم

15,400 تومان

حلوا شکری ساده تکسان 250 گرم

حلوا شکری ساده تکسان 250 گرم

9,000 تومان

شکلات صبحانه تک رنگ فندقی آی سودا 160 گرم

شکلات صبحانه تک رنگ فندقی آی سودا 160 گرم

22,000 تومان

شکلات صبحانه دو رنگ باراکا 180 گرم

شکلات صبحانه دو رنگ باراکا 180 گرم

20,000 تومان

شکلات صبحانه دو رنگ سوربن کاله 300 گرم

شکلات صبحانه فندقی سوربن کاله 300 گرم

20,000 تومان

شکلات صبحانه فندقی سوربن کاله 300 گرم

شکلات صبحانه فندقی سوربن کاله 300 گرم

20,000 تومان

شکلات صبحانه کنجدی سوربن کاله 300 گرم

شکلات صبحانه کنجدی سوربن کاله 300 گرم