سبزیجات منجمد و خشک

10,100 تومان

سبزی قورمه خشک متالیز سبزان 100 گرم

سبزی قورمه خشک متالیز سبزان 100 گرم

10,100 تومان

سبزی کوکو خشک متالیز سبزان 100 گرم

سبزی کوکو خشک متالیز سبزان 100 گرم

9,500 تومان

نخود فرنگی نیم پز سرد و تازه 400 گرم

نخود فرنگی نیم پز سرد و تازه 400 گرم

8,250 تومان

سبزی آش منجمد سرد و تازه 400 گرم

سبزی آش منجمد سرد و تازه 400 گرم

27,000 تومان

نعناع خشک قوطی گلها 300 گرم

نعناع خشک قوطی گلها 300 گرم

8,500 تومان

سبزی آش منجمد پمینا کاله 400 گرم

سبزی آش منجمد پمینا کاله 400 گرم

9,500 تومان

لوبیا سبز منجمد پمینا کاله 400 گرم

لوبیا سبز منجمد پمینا کاله 400 گرم

8,500 تومان

سبزی پلو منجمد پمینا کاله 400 گرم

سبزی پلو منجمد پمینا کاله 400 گرم

8,500 تومان

سبزی سوپ منجمد پمینا کاله 400 گرم

سبزی سوپ منجمد پمینا کاله 400 گرم

8,500 تومان

سبزی قورمه منجمد پمینا کاله 400 گرم

سبزی قورمه منجمد پمینا کاله 400 گرم

5,500 تومان

شوید خشک سلفونی گلها 20 گرم

شوید خشک سلفونی گلها 20 گرم

11,500 تومان

مخلوط سبزیجات منجمد کاله 400 گرم

مخلوط سبزیجات منجمد کاله 400 گرم

11,200 تومان

ذرت طلایی منجمد سرد و تازه 400 گرم

ذرت طلایی منجمد سرد و تازه 400 گرم

8,250 تومان

سبزی سوپ سرد و تازه 400 گرم

سبزی سوپ سرد و تازه 400 گرم

8,750 تومان

سبزی شوید منجمد نوبر سبز 400 گرم

سبزی شوید منجمد نوبر سبز 400 گرم

9,500 تومان

لوبیا سبز سرد و تازه 400 گرم

لوبیا سبز سرد و تازه 400 گرم

13,000 تومان

نعناع خشک متالیز سبزان 100 گرم

نعناع خشک متالیز سبزان 100 گرم

10,100 تومان

سبزی آش خسشک متالیز سبزان 100 گرم

سبزی آش خسشک متالیز سبزان 100 گرم

11,000 تومان

شوید خشک متالیز سبزان 100 گرم

شوید خشک متالیز سبزان 100 گرم

10,100 تومان

جعفری خشک متالیز سبزان 100 گرم

جعفری خشک متالیز سبزان 100 گرم

10,100 تومان

سبزی پلو خشک متالیز سبزان 100 گرم

سبزی پلو خشک متالیز سبزان 100 گرم

10,500 تومان

شنبلیله خشک سبزان 100 گرم

شنبلیله خشک سبزان 100 گرم

7,000 تومان

پیاز خشک جعبه ای سبزان 50 گرم

پیاز خشک جعبه ای سبزان 50 گرم

11,200 تومان

ذرت شیرین منجمد سرد و تازه 400 گرم

ذرت شیرین منجمد سرد و تازه 400 گرم