شکلات صبحانه

20,000 تومان

شکلات صبحانه فندقی کاله 300 گرم

شکلات صبحانه فندقی کاله 300 گرم

20,000 تومان

شکلات صبحانه کنجدی کاله 30 گرم

شکلات صبحانه کنجدی کاله 30 گرم

8,200 تومان

شکلات صبحانه فندقی کاله 100 گرم

شکلات صبحانه فندقی کاله 100 گرم

16,000 تومان

شکلات صبحانه دورنگ فرمند 200 گرم

شکلات صبحانه دورنگ فرمند 200 گرم

9,500 تومان

شکلات صبحانه کاکائو فندقی تکرنگ فرمند 110 گرم

شکلات صبحانه کاکائو فندقی تکرنگ فرمند 110 گرم

9,000 تومان

شکلات صبحانه کنجدی فرمند 110 گرم

شکلات صبحانه کنجدی فرمند 110 گرم

13,900 تومان

شکلات صبحانه کرم کاکائو و بادام زمینی کوپا 170 گرم

شکلات صبحانه کرم کاکائو و بادام زمینی کوپا 170 گرم

13,900 تومان

شکلات صبحانه کرم کاکائو و فندقی کوپا 170 گرم

شکلات صبحانه کرم کاکائو و فندقی کوپا 170 گرم

23,000 تومان

شکلات صبحانه کاکائویی فرمند 360 گرم

شکلات صبحانه کاکائویی فرمند 360 گرم

22,000 تومان

شکلات صبحانه دو رنگ باراکا 330 گرم

شکلات صبحانه دو رنگ باراکا 330 گرم