صبحانه

15,000 تومان

حلوا شکری معمولی نیاکان 250 گرم

حلوا شکری معمولی نیاکان 250 گرم

6,000 تومان

حلوا شکری معمولی نیاکان 90 گرم

حلوا شکری معمولی نیاکان 90 گرم

20,000 تومان

شکلات صبحانه فندقی کاله 300 گرم

شکلات صبحانه فندقی کاله 300 گرم

2,850 تومان

حلوا شکری بیسفود 50 گرم

حلوا شکری بیسفود 50 گرم

2,850 تومان

حلوا ارده شکری بیسفود 50 گرم

حلوا ارده شکری بیسفود 50 گرم

2,600 تومان

حلوا ارده شکری تکسان 50 گرم

حلوا ارده شکری تکسان 50 گرم

50,000 تومان

حلوا شکری تزیین پسته نیاکان 800 گرم

حلوا شکری تزیین پسته نیاکان 800 گرم

24,000 تومان

ارده شکلاتی تن تنائی 300 گرم

ارده شکلاتی تن تنائی 300 گرم

6,000 تومان

سمنوی مهر انگیز آنا 300 گرم

سمنوی مهر انگیز آنا 300 گرم

12,500 تومان

شیره خرما نیاکان 350 گرم

شیره خرما نیاکان 350 گرم

36,000 تومان

صبحانه نیم آماده غلات قهوه ولوتینا 375 گرم

صبحانه نیم آماده غلات قهوه ولوتینا 375 گرم

9,200 تومان

مربا آلبالو خوشاب 290 گرم

مربا آلبالو خوشاب 290 گرم

16,900 تومان

مربا آلبالو خوشاب 720 گرم

مربا آلبالو خوشاب 720 گرم

13,490 تومان

مربا آلبالو شانا 315 گرم

مربا آلبالو شانا 315 گرم

10,990 تومان

مربا آلبالوی شانا 285 گرم

مربا آلبالوی شانا 285 گرم

7,900 تومان

مربا انجیر سحر 310 گرم

مربا انجیر سحر 310 گرم

9,990 تومان

مربا انجیر شانا 310 گرم

مربا انجیر شانا 310 گرم

10,900 تومان

مربا بالنگ بیژن 300 گرم

مربا بالنگ بیژن 300 گرم

11,135 تومان

مربا به بدر 300 گرم

مربا به بدر 300 گرم

9,500 تومان

مربا به بیژن 300 گرم

مربا به بیژن 300 گرم

11,690 تومان

مربا به معطر شانا 310 گرم

مربا به معطر شانا 310 گرم

10,900 تومان

مربا بهار نارنج بدر 300 گرم

مربا بهار نارنج بدر 300 گرم

11,990 تومان

مربا بهار نارنج شانا 310 گرم

مربا بهار نارنج شانا 310 گرم

4,990 تومان

مربا تمشک تازه شانا 220 گرم

مربا تمشک تازه شانا 220 گرم