فراورده های گوشتی

47,500 تومان

استیک برگر 90% شام شام 500 گرم

استیک برگر 90% شام شام 500 گرم

29,700 تومان

کباب لقمه 70% گوشت شام شام 450 گرم

کباب لقمه 70% گوشت شام شام 450 گرم

37,500 تومان

همبرگر 85% 202 500 گرم

همبرگر 85% 202 500 گرم

42,300 تومان

همبرگر استیک 95% 202 500 گرم

همبرگر استیک 95% 202 500 گرم

15,700 تومان

همبرگر 30% گوشت قرمز 5 عدد شام شام 500 گرم

همبرگر 30% گوشت قرمز 5 عدد شام شام 500 گرم

24,000 تومان

سوسیس آلمانی بوفالو 1 کیلو

سوسیس آلمانی بوفالو 1 کیلو

46,320 تومان

سوسیس کوکتل قارچ و پنیر بوفالو 1 کیلو

سوسیس کوکتل قارچ و پنیر بوفالو 1 کیلو

25,500 تومان

سوسیس آلمانی نامی تک 1 کیلو

سوسیس آلمانی نامی تک 1 کیلو

44,000 تومان

هات داگ فرانکفورتر نامی تک 1 کیلو

هات داگ فرانکفورتر نامی تک 1 کیلو

44,500 تومان

سوسیس بلغاری کبابی 55% گوشت فلکس توری نامی تک

سوسیس بلغاری کبابی 55% گوشت فلکس توری نامی تک

34,532 تومان

ژامبون خانواده قارچ و مرغ وکیوم نامی تک 485 گرم

ژامبون خانواده قارچ و مرغ وکیوم نامی تک 485 گرم

53,500 تومان

کالباس مرغ 60% گوشت نامی تک

کالباس مرغ 60% گوشت نامی تک

28,800 تومان

کالباس شینکن وکیوم بوفالو 200 گرم

کالباس شینکن وکیوم بوفالو 200 گرم

25,200 تومان

کالباس 90% مرغ بوفالو 200 گرم

کالباس 90% مرغ بوفالو 200 گرم

46,500 تومان

ناگت ویژه 70% مرغ پنیر نیم پخت منجمد شام شام 450 گرم

ناگت ویژه 70% مرغ پنیر نیم پخت منجمد شام شام 450 گرم

53,400 تومان

بیفتک گوساله پخته شده منجمد ب آ 500 گرم

بیفتک گوساله پخته شده منجمد ب آ 500 گرم

38,900 تومان

استیک برگر 90% گوشت قرمز 4 عددی شام شام 500 گرم

استیک برگر 90% گوشت قرمز 4 عددی شام شام 500 گرم

37,700 تومان

سوسیس کوکتل کبابی 60% گوشت توری پردیس 1 کیلو

سوسیس کوکتل کبابی 60% گوشت توری پردیس 1 کیلو

17,700 تومان

سوسیس مخصوص 60% گوشت توری شام شام 500 گرم

سوسیس مخصوص 60% گوشت توری شام شام 500 گرم

55,000 تومان

کوکتل انگشتی 80% گوشت دالاهو 800 گرم

کوکتل انگشتی 80% گوشت دالاهو 800 گرم

18,000 تومان

سوسیس کوکتل مرغ نامی تک 520 گرم

سوسیس کوکتل مرغ نامی تک 520 گرم

26,500 تومان

سوسیس کوکتل پنیر پروسس نامی تک 515 گرم

سوسیس کوکتل پنیر پروسس نامی تک 515 گرم