لبنیات

7,400 تومان

شیر بطری بزرگ پرچرب عالیس 1 لیتر

شیر بطری بزرگ پرچرب عالیس 1 لیتر

2,750 تومان

شیر کیسه فرا دما غنی شده با ویتامین D3 پگاه 1 لیتری

شیر کیسه فرا دما غنی شده با ویتامین D3 پگاه 1 لیتری

6,000 تومان

شیر کیسه نیم چرب پگاه 1 لیتری

شیر کیسه نیم چرب پگاه 1 لیتری

2,900 تومان

شیر کیسه ویتامین D3 پاک 1 لیتری

شیر کیسه ویتامین D3 پاک 1 لیتری

15,500 تومان

ماست دبه کم چرب چوپان 2200 گرم

ماست دبه کم چرب چوپان 2200 گرم

4,500 تومان

ماست موسیر چکیده رامک 250 گرم

ماست موسیر چکیده رامک 250 گرم

7,400 تومان

شیر پاکتی بزرگ پرچرب فرادما کاله 1 لیتر

شیر پرچرب کاله فرادما 1 لیتر

14,900 تومان

پنیر لبنیات کم چرب روزانه 515 گرم

پنیر کم چرب روزانه 515 گرم

14,500 تومان

ماست دبه کم چرب لاکتاریس میهن 2 کیلو

ماست دبه پرچرب میهن 2 کیلو

2,300 تومان

کره پاستوریزه کاله 50 گرم

کره پاستوریزه کاله 50 گرم

6,700 تومان

پنیر لبنیات پرچرب روزانه 210 گرم

پنیر پرچرب روزانه 210 گرم

3,000 تومان

خامه کاکائو دامداران 100 گرم

خامه کاکائو دامداران 100 گرم

7,400 تومان

شیر پاکتی بزرگ استریل پر چرب پگاه 1 لیتر

شیر پاکتی بزرگ استریل پر چرب پگاه 1 لیتر

7,400 تومان

شیر پاکتی بزرگ استریل کم چرب رامک 1 لیتر

شیر استریل کم چرب رامک 1 لیتر

7,400 تومان

شیر پاکتی بزرگ پر چرب رامک 1 لیتر

شیر استریل پر چرب رامک 1 لیتر

7,000 تومان

شیر پاکتی بزرگ کم چرب رامک 1 لیتر

شیر پاکتی کم چرب رامک 1 لیتر

3,500 تومان

خامه عسلی رامک 100 گرم

خامه عسلی رامک 100 گرم

8,000 تومان

شیر پاکتی بزرگ زیرواسترلیزه کاله 1 لیتری

شیر زیرواسترلیزه کاله 1 لیتری

13,000 تومان

ماست دبه پرچرب پاک 2000 گرم

ماست دبه پرچرب پاک 2000 گرم

14,000 تومان

ماست دبه پرچرب پگاه 2000 گرم

ماست دبه پرچرب پگاه 2000 گرم

16,000 تومان

ماست دبه پرچرب دومینو 2000 گرم

ماست دبه پرچرب دومینو 2000 گرم

20,000 تومان

ماست دبه سوئیسی دومینو 2000 گرم

ماست دبه سوئیسی دومینو 2000 گرم