ماهی و میگو

50,880 تومان

گوشت فیله ماهی گیش ممتاز وکیوم تحفه 400 گرم

گوشت فیله ماهی گیش ممتاز وکیوم تحفه 400 گرم

11,700 تومان

ماهی کیلکا تحفه 500 گرم

ماهی کیلکا تحفه 500 گرم

74,100 تومان

فیله ماهی گیدر تحفه 500 گرمی

فیله ماهی گیدر تحفه 500 گرمی

83,160 تومان

فیله ماهی تحفه کوتر 600 گرم

فیله ماهی تحفه کوتر 600 گرم

57,000 تومان

گوشت فیله ماهی گالیت تحفه 400 گرم

گوشت فیله ماهی گالیت تحفه 400 گرم

95,000 تومان

گوشت ماهی شوریده جنوب شارین 700 گرم

گوشت ماهی شوریده جنوب شارین 700 گرم

56,000 تومان

گوشت فیله ماهی تیلاپیا وکیوم شارین 600 گرم

گوشت فیله ماهی تیلاپیا وکیوم شارین 600 گرم

62,800 تومان

میگو پلویی بی پوست شارین 500 گرم

میگو پلویی بی پوست شارین 500 گرم

42,000 تومان

تحفه فیله ماهی حسون 700 گرم

تحفه فیله ماهی حسون 700 گرم

95,000 تومان

تحفه ماهی شوریده 700 گرم

تحفه ماهی شوریده 700 گرم

48,000 تومان

فیله ماهی بلک مارلین 400 گرم

فیله ماهی بلک مارلین 400 گرم

103,900 تومان

تحفه گوشت فیله شده ماهی حلوای سیاه 700 گرم

تحفه گوشت فیله شده ماهی حلوای سیاه 700 گرم

77,000 تومان

گوشت فیله ماهی قزل آلا سالمون وکیوم شارین 500 گرم

گوشت فیله ماهی قزل آلا سالمون وکیوم شارین 500 گرم

56,000 تومان

فیله ماهی تحفه تیلا پیلا 600 گرم

فیله ماهی تحفه تیلا پیلا 600 گرم

49,500 تومان

فیله ماهی حسون شارین 700 گرم

فیله ماهی حسون شارین 700 گرم

79,500 تومان

میگو بدون پوست ورگ شارین سایز 71-90 500 گرم

میگو بدون پوست ورگ شارین سایز 71-90 500 گرم

63,500 تومان

ماهی قزل آلا شکم خالی مهیا پروتئین 1 کیلوگرم

ماهی قزل آلا شکم خالی مهیا پروتئین 1 کیلوگرم