ماکارونی و پاستا ، رشته و نودل

5,450 تومان

ماکارونی قطر 1.4 مانا 700 گرم

ماکارونی قطر 1.4 مانا 700 گرم

7,500 تومان

ماکارانی قطر 1.6 مانا 1000 گرم

ماکارانی قطر 1.6 مانا 1000 گرم

7,500 تومان

ماکارانی قطر 1.6 مانا 1000 گرم

ماکارانی قطر 1.6 مانا 1000 گرم

5,450 تومان

ماکارانی قطر 1.6 مانا 700 گرم

ماکارانی قطر 1.6 مانا 700 گرم

18,500 تومان

لازانیا نیمه اماده جعبه ای زرماکارون 500 گرم

لازانیا نیمه اماده جعبه ای زرماکارون 300 گرم

11,200 تومان

رشته آش جعبه ای زر ماکارون 500 گرمی

رشته آش جعبه ای زر ماکارون 500 گرمی

7,950 تومان

اسپاگتی قطر1/7 تک 700 گرمی

اسپاگتی قطر1/7 تک 700 گرمی

7,950 تومان

اسپاگتی معمولی قطر1/4 تک 700 گرمی

اسپاگتی معمولی قطر1/4 تک 700 گرمی

4,450 تومان

ماکارونی فرم بریده مانا 500 گرمی

ماکارونی فرم بریده مانا 500 گرمی

4,950 تومان

ماکارونی فرم گوش ماهی مانا 500 گرمی

ماکارونی فرم گوش ماهی مانا 500 گرمی

4,450 تومان

ماکارونی فرم لوله سرکج مانا 500 گرمی

ماکارونی فرم لوله سرکج مانا 500 گرمی

4,950 تومان

ماکارونی فرم مته سبزیجات مانا 500 گرمی

ماکارونی فرم مته سبزیجات مانا 500 گرمی

4,450 تومان

ماکارونی پیکولی زر 500 گرم

ماکارونی پیکولی زر 500 گرم

5,500 تومان

ماکارونی رشته ای قطر 1.5 زرماکارون 700 گرم

ماکارونی رشته ای قطر 1.5 زرماکارون 700 گرم

5,450 تومان

ماکارونی رشته ای قطر 1.2زرماکارون 700 گرم

ماکارونی رشته ای قطر 1.2زرماکارون 700 گرم

7,000 تومان

ماکارونی پاستا گوجه و ریحان سبزان 180 گرم

ماکارونی پاستا گوجه و ریحان سبزان 180 گرم

4,450 تومان

رشته سوپ خورد شده تک ماکارون 500 گرم

رشته سوپ خورد شده تک ماکارون 500 گرم

7,950 تومان

رشته آش رشد 500 گرم

رشته آش رشد 500 گرم

9,900 تومان

رشته پلویی گلها 500 گرم

رشته پلویی گلها 500 گرم

8,850 تومان

رشته آش جعبه ای ترخینه 400 گرم

رشته آش جعبه ای ترخینه 400 گرم

8,450 تومان

رشته پلو جعبه ترخینه 400 گرم

رشته پلو جعبه ترخینه 400 گرم

7,000 تومان

ماکارونی پاستا بروکلی سبزان 180 گرم

ماکارونی پاستا بروکلی سبزان 180 گرم

7,000 تومان

ماکارونی پاستا قارچ و پنیر سبزیجات سبزان 180 گرم

ماکارونی پاستا قارچ و پنیر سبزیجات سبزان 180 گرم

7,000 تومان

ماکارونی پاستا تنوری سبزان 180 گرم

ماکارونی پاستا تنوری سبزان 180 گرم