نمک ، فلفل و زردچوبه

2,300 تومان

نمک یددار تصفیه شده سلفونی گلها 700 گرم

نمک یددار تصفیه شده سلفونی گلها 700 گرم

8,000 تومان

فلفل قرمز سلفونی گلها 80 گرم

فلفل قرمز سلفونی گلها 80 گرم

8,100 تومان

زردچوبه سلفونی گلها 80 گرم

زردچوبه سلفونی گلها 80 گرم

5,060 تومان

زرد چوبه سلفونی گلها 50 گرم

زرد چوبه سلفونی گلها 50 گرم

7,200 تومان

فلفل قرمز سلفونی گلها 50 گرم

فلفل قرمز سلفونی گلها 50 گرم

10,200 تومان

فلفل سیاه سلفونی گلها 50 گرم

فلفل سیاه سلفونی گلها 50 گرم

8,000 تومان

پودر فلفل پاپریکا گلها 80 گرم

پودر فلفل پاپریکا گلها 80 گرم

37,800 تومان

پودر فلفل سفید گلها 80 گرم

پودر فلفل سفید گلها 80 گرم

18,500 تومان

فلفل سیاه برتر 100 گرم

فلفل سیاه برتر 100 گرم

16,900 تومان

فلفل سیاه گلستان 90 گرم

فلفل سیاه گلستان 90 گرم

5,900 تومان

نمک ید دار قوطی گلستان 500 گرم

نمک ید دار قوطی گلستان 500 گرم

6,500 تومان

نمک یددار تصفیه شده قوطی گلها 1000 گرم

نمک یددار تصفیه شده قوطی گلها 1000 گرم

3,300 تومان

نمک یددار تصفیه شده قوطی گلها 500 گرم

نمک یددار تصفیه شده قوطی گلها 500 گرم

20,250 تومان

زردچوبه سلفونی گلها 200 گرم

زردچوبه سلفونی گلها 200 گرم