نان ها

7,500 تومان

نان تست بزرگ

نان تست بزرگ

6,000 تومان

نان تست کوچک

نان تست کوچک

3,300 تومان

نان باگت لقمه کوچک 5 عدد

نان باگت لقمه کوچک 5 عدد

3,000 تومان

نان باگت متوسط دو عدد

نان باگت متوسط دو عدد

9,900 تومان

نان پیتزا نیم آماده پمینا کاله 480 گرم

نان پیتزا نیم آماده پمینا کاله 480 گرم

6,950 تومان

نان نیمه آماده پیتزا هایلا 4 عدد

نان نیمه آماده پیتزا هایلا 4 عدد

9,900 تومان

نان پیتزا فرنان 470 گرم

نان پیتزا فرنان 470 گرم

11,000 تومان

نان نیمه آماده یوفکا فرنان 450گرم

نان نیمه آماده یوفکا فرنان 450گرم

16,000 تومان

نان نیمه آماده یوفکا فرنان 350 گرم

نان نیمه آماده یوفکا فرنان 350 گرم

16,000 تومان

نان نیمه آماده سمبوسه فرنان 350 گرم

نان نیمه آماده سمبوسه فرنان 350 گرم

3,500 تومان

نان همبرگر متوسط 3 عدد

نان همبرگر متوسط 3 عدد

7,150 تومان

نان پیتزا 9595 نیم آماده 480 گرم

نان پیتزا 9595 نیم آماده 480 گرم

7,630 تومان

خمیر پیراشکی 9595 بسته 15 عدد

خمیر پیراشکی 9595 بسته 15 عدد

7,900 تومان

نان پیتزا فرنان 270 گرم

نان پیتزا فرنان 270 گرم