کالای اساسی و خواربار

7,900 تومان

روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 810 گرم

روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 810 گرم

37,500 تومان

لوبیا چیتی دشت صبیح 900 گرم

لوبیا چیتی دشت صبیح 900 گرم

32,100 تومان

لوبیا سفید دشت صبیح 900 گرم

لوبیا سفید دشت صبیح 900 گرم

5,450 تومان

ماکارونی قطر 1.4 مانا 700 گرم

ماکارونی قطر 1.4 مانا 700 گرم

7,500 تومان

نان تست بزرگ

نان تست بزرگ

6,000 تومان

نان تست کوچک

نان تست کوچک

28,600 تومان

نخود لوبیا دشت صبیح 900 گرم

نخود لوبیا دشت صبیح 900 گرم

3,300 تومان

نان باگت لقمه کوچک 5 عدد

نان باگت لقمه کوچک 5 عدد

3,000 تومان

نان باگت متوسط دو عدد

نان باگت متوسط دو عدد

16,500 تومان

رب گوجه فرنگی بیژن 800 گرم

رب گوجه فرنگی بیژن 800 گرم

16,500 تومان

رب گوجه فرنگی خوشاب 800 گرم

رب گوجه فرنگی خوشاب 800 گرم

12,990 تومان

رب گوجه فرنگی فامیلا 800 گرم

رب گوجه فرنگی فامیلا 800 گرم

14,850 تومان

رب گوجه فرنگی گلنوش 800 گرم

رب گوجه فرنگی گلنوش 800 گرم

29,500 تومان

عدس درجه 1 همگل 900گرم

عدس درجه 1 همگل 900گرم

7,500 تومان

ماکارانی قطر 1.6 مانا 1000 گرم

ماکارانی قطر 1.6 مانا 1000 گرم

7,500 تومان

ماکارانی قطر 1.6 مانا 1000 گرم

ماکارانی قطر 1.6 مانا 1000 گرم

9,900 تومان

نان پیتزا نیم آماده پمینا کاله 480 گرم

نان پیتزا نیم آماده پمینا کاله 480 گرم

12,990 تومان

رب گوجه فرنگی اویلا 800 گرم

رب گوجه فرنگی اویلا 800 گرم در آسان باز شو

40,000 تومان

لوبیا قرمز جگری سبلان 900 گرم

لوبیا قرمز جگری سبلان 900 گرم

5,450 تومان

ماکارانی قطر 1.6 مانا 700 گرم

ماکارانی قطر 1.6 مانا 700 گرم

13,200 تومان

روغن سرخ کردنی فامیلا 1350 گرم

روغن سرخ کردنی فامیلا 1350 گرم

7,200 تومان

روغن سرخ کردنی فامیلا 810 گرم

روغن سرخ کردنی فامیلا 810 گرم

6,950 تومان

نان نیمه آماده پیتزا هایلا 4 عدد

نان نیمه آماده پیتزا هایلا 4 عدد

19,800 تومان

روغن سرخ کردنی فامیلا 2250 گرم

روغن سرخ کردنی فامیلا 2250 گرم