کنسرو ماهی

14,990 تومان

تن ماهی در روغن سویا فامیلا 180 گرم

تن ماهی در روغن سویا فامیلا 180 گرم

13,775 تومان

تن ماهی در روغن زیتون کلید دار پولک 180 گرم

تن ماهی در روغن زیتون کلید دار پولک 180 گرم

14,990 تومان

تن ماهی فامیلا 180 گرم

تن ماهی فامیلا 180 گرم

14,700 تومان

تن ماهی سبزیجات شیلتون 180 گرم

تن ماهی سبزیجات شیلتون 180 گرم

11,300 تومان

تن ماهی شیلتون 120 گرم

تن ماهی شیلتون 120 گرم

14,700 تومان

تن ماهی دودی شیلتون 180 گرم

تن ماهی دودی شیلتون 180 گرم

18,400 تومان

تن ماهی در روغن زیتون تحفه 180 گرم

تن ماهی در روغن زیتون تحفه 180 گرم

14,990 تومان

کنسرو ماهی تن اویلا 180 گرم

کنسرو ماهی تن اویلا 180 گرم

13,600 تومان

کنسرو تن ماهی پردیس 180 گرم

کنسرو ماهی تن پردیس 180 گرم

14,900 تومان

کنسرو ماهی تن تحفه 180 گرم

کنسرو ماهی تن تحفه 180 گرم

18,400 تومان

کنسرو ماهی تن در روغن زیتون تحفه 180 گرم

کنسرو ماهی تن در روغن زیتون تحفه 180 گرم درب آسان باز شو

15,500 تومان

کنسرو قلیه ماهی قوطی آسان باز شو تحفه 230 گرم

کنسرو قلیه ماهی قوطی آسان باز شو تحفه 230 گرم

15,800 تومان

کنسرو سالاد ماهی قوطی آسان بازشو تحفه 160 گرم

کنسرو سالاد ماهی قوطی آسان بازشو تحفه 160 گرم

15,300 تومان

کنسرو ماهی رژیمی تحفه 180 گرم

کنسرو ماهی رژیمی تحفه 180 گرم

14,800 تومان

کنسرو ماهی گلنوش 180 گرم

کنسرو ماهی گلنوش 180 گرم