کنسرو ها

8,500 تومان

کنسرو مایه ماکارونی و لازانیا گلنوش 420 گرم

کنسرو مایه ماکارونی و لازانیا گلنوش 420 گرم

12,700 تومان

کنسرو مایه ماکارونی یک و یک 380 گرم

کنسرو مایه ماکارونی با سویا و قارچ یک و یک 380 گرم

9,900 تومان

کنسرو خوراک بادمجان بدر 400 گرم

کنسرو خوراک بادمجان بدر 400 گرم

6,950 تومان

کنسرو گوجه خورد شده در آب گوجه فرنگی سحر 400 گرم

کنسرو گوجه خورد شده در آب گوجه فرنگی سحر 400 گرم

9,900 تومان

کنسرو خوراک عدس یک و یک 370 گرم

کنسرو خوراک عدس یک و یک 370 گرم

6,500 تومان

کنسرو سس ماکارونی با سویا و قارچ سحر 450 گرم

کنسرو سس ماکارونی با سویا و قارچ سحر 450 گرم

12,000 تومان

کنسرو سس ماکارونی با قارچ دلوسه 400 گرم

کنسرو سس ماکارونی با قارچ دلوسه 400 گرم

11,950 تومان

کنسرو سس ماکارونی لئونارد 420 گرم

کنسرو سس ماکارونی لئونارد 420 گرم

9,500 تومان

کنسرو خوراک لوبیا چیتی بدر 420 گرم

کنسرو خوراک لوبیا چیتی بدر 420 گرم

9,700 تومان

کنسرو لوبیا چیتی بهروز 390 گرم

کنسرو لوبیا چیتی بهروز 390 گرم

8,500 تومان

کنسرو عدسی بدر 420 گرم

کنسرو عدسی بدر 420 گرم

11,400 تومان

کنسرو لوبیا چیتی با سس یک و یک 385 گرم

کنسرو لوبیا چیتی با سس یک و یک 385 گرم

11,500 تومان

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ دلوسه 400 گرم

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ دلوسه 400 گرم

9,500 تومان

کنسرو لوبیا چیتی دلوسه 400 گرم

کنسرو لوبیا چیتی دلوسه 400 گرم

15,000 تومان

کنسرو ذرت فلزی دلوسه 400 گرم

کنسرو ذرت فلزی دلوسه 400 گرم

14,500 تومان

کنسرو ذرت شیرین بدر 420 گرم

کنسرو ذرت شیرین بدر 420 گرم

14,900 تومان

کنسرو ذرت شیرین خوشاب 350 گرم

کنسرو ذرت شیرین خوشاب 350 گرم

15,000 تومان

کنسرو ذرت شیرین دلوسه 400 گرم

کنسرو ذرت شیرین دلوسه 400 گرم

13,900 تومان

کنسرو ذرت شیرین لئونارد 420 گرم

کنسرو ذرت شیرین لئونارد 420 گرم

10,500 تومان

کنسرو مرغ در روغن پولک 180 گرم

کنسرو مرغ در روغن پولک 180 گرم

7,800 تومان

کنسرو لوبیا چیتی با سس شیلتون 1000 گرم

کنسرو لوبیا چیتی با سس شیلتون 1000 گرم

13,000 تومان

کنسرو مایع ماکارونی و لازانیا بهروز 415 گرم

کنسرو مایع ماکارونی و لازانیا بهروز 415 گرم

11,300 تومان

کنسرو نخود سبز بهروز 410 گرم

کنسرو نخود سبز بهروز 410 گرم

10,000 تومان

کنسرو حمص دلپذیر 482 گرم

کنسرو حمص دلپذیر 482 گرم