گوشت مرغ و جوجه

27,700 تومان

مرغ جوجه کبابی ساده پویا 900 گرم

مرغ جوجه کبابی ساده پویا 900 گرم

27,700 تومان

شینسل مرغ ساده پویا 900 گرم

شینسل مرغ ساده پویا 900 گرم

24,940 تومان

ساق ران مرغ پروکام 900 گرم

ساق ران مرغ پروکام 900 گرم

23,480 تومان

مغز ران مرغ پروکام 900 گرم

مغز ران مرغ پروکام 900 گرم

15,388 تومان

جوجه کباب مکزیکی 500 گرم

جوجه کباب مکزیکی 500 گرم

46,980 تومان

مغز ران مرغ پویا 1800 گرم

مغز ران مرغ پویا 1800 گرم

45,430 تومان

سینه مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرم

سینه مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرم

49,880 تومان

ساق مرغ بی پوست پویا 1800 گرم

ساق مرغ بی پوست پویا 1800 گرم

18,900 تومان

پاچین مرغ پویا 900 گرم

پاچین مرغ پویا 900 گرم

29,540 تومان

جوجه چینی پویا 900 گرم

جوجه چینی پویا 900 گرم

32,130 تومان

فیله مرغ پویا 900 گرم

فیله مرغ پویا 900 گرم

22,800 تومان

فیله مرغ سخاری ب آ 350 گرم

فیله مرغ سخاری ب آ 350 گرم

43,780 تومان

ران و سینه بی پوست پویا 1800 گرم

ران و سینه بی پوست پویا 1800 گرم

55,420 تومان

سینه مرغ بدون استخوان پویا 1800 گرم

سینه مرغ بدون استخوان پویا 1800 گرم

45,430 تومان

سینه مرغ بدون پوست 1800 گرم پویا

سینه مرغ بدون پوست 1800 گرم پویا

27,710 تومان

سینه مرغ بدون استخوان پروکام 900 گرم

سینه مرغ بدون استخوان پروکام 900 گرم

27,700 تومان

سینه مرغ بدون استخوان آیدا پروتئین 900 گرم

سینه مرغ بدون استخوان آیدا پروتئین 900 گرم

46,980 تومان

مغز ران مرغ آیدا پروتئین 1800 گرم

مغز ران مرغ آیدا پروتئین 1800 گرم

42,110 تومان

ران بی پوست آیدا پروتئین 1800 گرم

ران بی پوست آیدا پروتئین 1800 گرم

42,780 تومان

ران و سینه بی پوست آیدا پروتئین 1800 گرم

ران و سینه بی پوست آیدا پروتئین 1800 گرم

45,430 تومان

سینه مرغ بدون پوست آیدا پروتئین 1800 گرم

سینه مرغ بدون پوست آیدا پروتئین 1800 گرم

27,700 تومان

جوجه ران زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرم

جوجه ران زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرم

27,700 تومان

جوجه زعفرانی بی استخوان مهیا پروتئین 900 گرم

جوجه زعفرانی بی استخوان مهیا پروتئین 900 گرم